OFERTA - Radca Prawny Szymon Biniaszczyk

Idź do spisu treści

Menu główne:


OFERTA  KANCELARII  RADCY  PRAWNEGO


W ramach prowadzonej Kancelarii mogę w szczególności świadczyć następujące usługi:
 
I    Porady prawne,
 
II   Obsługa prawna zarówno administracji publicznej 
jak i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
 
IIII Reprezentowanie klientów przed wszystkimi sądami.
 
IV. Prawo cywilne  w szczególności:
1. Sprawy windykacyjne (sprawy o zapłatę),
2. Prawo własności, (zniesienie współwłasności, podział majątku, ustalenie korzystanie z rzeczy wspólnej)
3. Ustalenie służebności drogi koniecznej,
4. Rozgraniczenie nieruchomości,
5. Sprawy o zasiedzenie,
6. Sprawy o bezumowne korzystanie z nieruchomości,
7. Sprawy o zwrot nakładów koniecznych,
8. Sprawy z zakresu ograniczonych praw rzeczowych tj. m. in.
- sprawy o ustanowienie służebności gruntowej, osobistej i przesyłu;
9. Sprawy z zakresu ochrony posiadania;
10. Sprawy z zakresu bezpodstawnego wzbogacenia;
11. Sprawy o odszkodowanie, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę;
12. Sprawy z zakresu uznania czynności prawnej za bezskuteczną (tzw. skarga pauliańska);
13. Opiniowanie umów,
14. Sprawy spadkowe w tym m. in.:
stwierdzenie nabycia spadku,
uznanie za niegodnego dziedziczenia,
sprawy o zachowek,
- sprawy o uznanie odrzucenia spadku za bezskuteczne,
 


V  Prawo rodzinne i opiekuńcze w szczególności:
1. Sprawy rodzinne,
2. Sprawy o ustalenie rozdzielności majątkowej,
3. Sprawy o separację,
4. Sprawy o rozwód w tym z orzeczeniem o winie i bez orzekania o winie
5. Sprawy o alimenty,
6. Sprawy o ustalenie macierzyństwa,
7. Sprawy o zaprzeczenie macierzyństwa,
8. Sprawy o ustalenie ojcostwa,
9. Sprawy o zaprzeczenie ojcostwa,
10. Sprawy o pozbawienie, ograniczenie i zawieszenie władzy rodzicielskiej,
11. Sprawy o ustalenie kontaktów,
12. Sprawy o ustanowienie rodziny zastępczej,
13. Sprawy o przysposobienie,
 
VI  Prawo administracyjne,
1. Odwołania od decyzji organów administracji publicznej,
2. Sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych i skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego, 
 
VII Prawo pracy
- dochodzenie przed sądami roszczeń ze stosunku pracy
 
VIII Ubezpieczenia społeczne,
- sprawy emerytalno- rentowe
 
IX Prawo wykroczeń
- obrona przed sądami w sprawach o wykroczenia w tym wykroczenia skarbowe,
 
X  Prawo karne
- reprezentacja oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego, pokrzywdzonego,
- sporządzanie subsydiarnego aktu oskarżenia,
- sporządzanie prywatnego aktu oskarżenia,
- obrona w postępowaniu karnym
 
XI Przygotowywanie opinii prawnych
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego